Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 20. februar 2017 kl. 19.00

       

Taarup Borgerforening

Generalforsamling

 

afholdes i Taarup forsamlingshus.

 

       Den 20. februar 2017 kl. 19.00.   

Dagsorden i.h.t. vedtægter

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Birte Phillips skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsmlingen på     

e-mail bpforening@gmail.com

 

Mvh

Bestyrelsen

 

======================================================

 

 

Inden generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på:

Smørrebrød


======================================================


Under fanebladet "Borgerforeningen" kan man se vedtægterne

 

Forslag til vedtægtsændring – Taarup Borgerforening:

 

Nuværende:

§ 7                 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentbetalingen kan omfatte deltagelse i foreningens aktiviteter, eller der kan opkræves særskilt betaling herfor efter bestyrelsens nærmere beslutning.

 

Ændres til:

§ 7                 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet skal betales senest 1. marts for det pågældende år. Såfremt kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen i det pågældende år, ophører medlemsrettighederne. Genindmeldelse til fornyet medlemskab kan opnås i overensstemmelse med nærværende regler såfremt skyldigt kontingent betales

                                                                                                                                                       

 

Nuværende:

§ 8                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. ved opslag.

 

Ændres til:

§ 8                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før ved opslag på sociale medier, via mail og evt. ved opslag på områdets opslagstavler.

                                                                                                                                                                             

Nuværende:

§ 40               Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. opslag.

 

Ændres til:

§ 40               Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort ved opslag på sociale medier, via mail og evt. ved opslag på områdets opslagstavler.

 

 


Referat fra generalforsamling d. 7/2 2017

   

TAARUP BORGERFORENING

Referat

GENERALFORSAMLING D. 7. FEB. 2017

 1. Valg af dirigent: Esben Pedersen

  Valg af referent: Anja Hedemann

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med annonce i Fjends Folkeblad onsdag den 11. januar 2017.           

 1. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf:

  1. Årets beretning fra formand Birte Phillips – beretning blev godkendt.

   Beretning kan findes på hjemmesiden www.taarupsogn.dk

   Efter beretning var der forespørgsel om en opdatering af hjemmesiden – bestyrelsen arbejder på sagen

   Der var forslag omkring åben hus arrangement i byen – bestyrelsen tager det op på et fremtidigt møde

    

 2. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af revideret regnskab:

  1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – regnskabet blev godkendt

    

 3. Nyt fra udvalgene:

  1. Anja Hedemann repræsenterede Børne-Unge udvalget og fortalte om årets gang i udvalget med 4 faste arrangementer.

  2. Eva Wanzenried repræsenterede Byfornyelsesgruppen. Eva fortalte om projektet omkring reetablering af Knuds Plads samt det nye projekt omkring ”Landskabet åbner sig op”.

   Der var ønske om flere juletræer – bestyrelsen tager det op på et fremtidigt møde.

   Skiltene fra Solby-projektet i 2001 skal flyttes – ny placering tager bestyrelsen op på et fremtidigt møde.

   Solkvindens ben er brækket – Kaj Vendelbo har forsøgt at reparere det – bestyrelsen har   talt med TK Stålmontage og de vil meget gerne lave det, men det kræver nogle meget dyre

   svejseelektroder. Bestyrelsen har også talt med kunstneren – han vil gerne lave det, men

   det kræver at skulptur incl. granitsokkel fragtes til Fyn – også en dyr løsning. Bestyrelsen

   tager det op på et fremtidigt møde.

   Der var ønske om toiletforhold i byen til cykel-turister – af forskellige årsager ønsker

   bestyrelsen ikke at åbne forsamlingshuset. Der henvises i stedet til de to kirker – Taarup og

   Ørum Kirke – der laves et skilt der sættes på i skabet ved forsamlingshuset.

  3. Erik Valum repræsentede Sti-udvalget. Erik fortalte om de udfordringer der pt. er med vand på Fjord-stien – det er ikke muligt at dræne området, så bestyrelsen har fået etableret en spang som en løsning.

    

 4. Indkomne forslag:

  1. Der var ingen indkomne forslag

 

 1. Godkendelse af budget

  1. Budget blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – budget blev godkendt

    

 2. Valg til bestyrelsen:

  1. Anja Hedemann – modtager genvalg

  2. Poul Erik Hansen – modtager ikke genvalg – Inge Marie Christensen blev valgt i stedet

  3. Birte Phillips – modtager genvalg

  4. Poul Erik Hansen blev valgt som 1. suppleant og Esben Pedersen som 2. suppleant

    

 3. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant:

  1. Genvalg til Flemming Deleuran og Johan Gregersen som revisor og Erik Valum som revisor suppleant

    

 4. Nye tiltag i 2017:

  1. Birte informerer om nye tiltag i 2017 – bestyrelsen har ønsker om at få færdiggjort området omkring forsamlingshuset og den nye tilbygning. Derudover har bestyrelsen også et ønske om at få lavet parkeringsplads og en terrasse bagved forsamlingshuset. Bestyrelsen har brug for hjælpe til dette – både med maskiner og med hænder – bestyrelsen håber at vi igen kan trække på hjælp fra frivillige i området.

   Mere info følger

    

 5. Evt.:

  1. Bestyrelsen har et ønske om at få en kontingentindbetaling ensrettet således at bestyrelsen ved i hvilken periode indbetalt kontingent gælder. Bestyrelsen arbejder på en vedtægtsændring til næste års generalforsamling.

     


Tidligere referater findes under fanebladet: Borgerforeningen.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE