referater og beretninger
referat fra generalforsamlingen den 7. februar 2017
 

TAARUP BORGERFORENING

Referat

GENERALFORSAMLING D. 7. FEB. 2017

 1. Valg af dirigent: Esben Pedersen

  Valg af referent: Anja Hedemann

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med annonce i Fjends Folkeblad onsdag den 11. januar 2017.           

 1. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf:

  1. Årets beretning fra formand Birte Phillips – beretning blev godkendt.

   Beretning kan findes på hjemmesiden www.taarupsogn.dk

   Efter beretning var der forespørgsel om en opdatering af hjemmesiden – bestyrelsen arbejder på sagen

   Der var forslag omkring åben hus arrangement i byen – bestyrelsen tager det op på et fremtidigt møde

    

 2. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af revideret regnskab:

  1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – regnskabet blev godkendt

    

 3. Nyt fra udvalgene:

  1. Anja Hedemann repræsenterede Børne-Unge udvalget og fortalte om årets gang i udvalget med 4 faste arrangementer.

  2. Eva Wanzenried repræsenterede Byfornyelsesgruppen. Eva fortalte om projektet omkring reetablering af Knuds Plads samt det nye projekt omkring ”Landskabet åbner sig op”.

   Der var ønske om flere juletræer – bestyrelsen tager det op på et fremtidigt møde.

   Skiltene fra Solby-projektet i 2001 skal flyttes – ny placering tager bestyrelsen op på et fremtidigt møde.

   Solkvindens ben er brækket – Kaj Vendelbo har forsøgt at reparere det – bestyrelsen har   talt med TK Stålmontage og de vil meget gerne lave det, men det kræver nogle meget dyre

   svejseelektroder. Bestyrelsen har også talt med kunstneren – han vil gerne lave det, men

   det kræver at skulptur incl. granitsokkel fragtes til Fyn – også en dyr løsning. Bestyrelsen

   tager det op på et fremtidigt møde.

   Der var ønske om toiletforhold i byen til cykel-turister – af forskellige årsager ønsker

   bestyrelsen ikke at åbne forsamlingshuset. Der henvises i stedet til de to kirker – Taarup og

   Ørum Kirke – der laves et skilt der sættes på i skabet ved forsamlingshuset.

  3. Erik Valum repræsentede Sti-udvalget. Erik fortalte om de udfordringer der pt. er med vand på Fjord-stien – det er ikke muligt at dræne området, så bestyrelsen har fået etableret en spang som en løsning.

    

 4. Indkomne forslag:

  1. Der var ingen indkomne forslag

 

 1. Godkendelse af budget

  1. Budget blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – budget blev godkendt

    

 2. Valg til bestyrelsen:

  1. Anja Hedemann – modtager genvalg

  2. Poul Erik Hansen – modtager ikke genvalg – Inge Marie Christensen blev valgt i stedet

  3. Birte Phillips – modtager genvalg

  4. Poul Erik Hansen blev valgt som 1. suppleant og Esben Pedersen som 2. suppleant

    

 3. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant:

  1. Genvalg til Flemming Deleuran og Johan Gregersen som revisor og Erik Valum som revisor suppleant

    

 4. Nye tiltag i 2017:

  1. Birte informerer om nye tiltag i 2017 – bestyrelsen har ønsker om at få færdiggjort området omkring forsamlingshuset og den nye tilbygning. Derudover har bestyrelsen også et ønske om at få lavet parkeringsplads og en terrasse bagved forsamlingshuset. Bestyrelsen har brug for hjælpe til dette – både med maskiner og med hænder – bestyrelsen håber at vi igen kan trække på hjælp fra frivillige i området.

   Mere info følger

    

 5. Evt.:

  1. Bestyrelsen har et ønske om at få en kontingentindbetaling ensrettet således at bestyrelsen ved i hvilken periode indbetalt kontingent gælder. Bestyrelsen arbejder på en vedtægtsændring til næste års generalforsamling.

     

referat ekstraordinær generalforsamling 3/11 2015
Referat ekstra ordinær generalforsamling 3/11-2015

 

Dagsorden: Tilladelse til salg af Virksundvej 152

Referent: Anja Hedemann

Valg af dirigent: Esben

 

Velkomst ved Birte:

Grundlag for en ekstra ordinær er at fokus kun skal lægge på salg af 152

 

Der er indkaldt rettidigt.

 

Stemmeoptællere: Inge Marie & Preben

 

Sagen fremlægges og power point blev vist

 • Rigtig mange frivillige har brugt rigtig meget tid på at sætte huset i stand – der er bl.a. malet overalt og sat nyt køkken ind

 • Ingen frivillige kan eller skal løfte opgaven med vedligehold og ny renovering af hus.

 • Borgerforeningen har ingen penge til vedligehold eller renovering af hus – der er mange ting der allerede nu kunne trænge til en udskiftning eller renovering – bl.a. nyt oliefyr

 • Huset blev i sin tid købt pga. ønske om mere plads til forsamlingshuset – bl.a. parkeringsplads og tilbygning.

 • Grundtanken ved køb af huset er opfyldt i og med at skellet mellem 152 og forsamlingshuset ændres – derfor skal det bl.a. sælges

 • Virksundvej 152 sættes til salg når Borgerforeningen finder det belejligt

   

 

Der var forskellige spørgsmål fra de fremmødte:

 • Vedr. udlejning af 152:

  • Nye lejere overtager pr. 1/11

  • Der er ikke betalt depositum pga. korttidsudlejning – to mdr. husleje forud i stedet – udlejet i 12 mdr.

  • Huslejen er 4500 + forbrug

    

 • Vedr. 152

  • Der er en restgæld på ca. 175.000

  • Forventet salgsværdi på 3-400.00

  • Betaling af skelændring deles mellem forsamlingshuset og 152

  • Der betales 14.000 pr. år til kreditforening + ejendomsskat + forsikring

  • Den oprindelige tanke var at 152 skulle bygges sammen med forsamlingshuset, men der er ingen midler til at gøre det

  • Der blev udtrykt bekymring for om vi kan risikere at få ”dårlige” ejere af huset

  • Der er ingen mulighed for at rage 152 ned – trods alderen er huset i god stand og der er fortsat gæld i 152 og så længe der er det kan 152 ikke rages ned. Gælden kan ikke overføres til forsamlingshuset

  • Indkørsel til 152 kan ikke flyttes, da borgerforeningen så selv skal reetablere hovedvejen og det er der ingen penge til

  • De nye lejer har udtrykt ønske om at købe huset, men har pt. ikke pengene. Inden huset sættes til salg spørges lejere om de ønsker at købe

    

Afstemning:

 • 36 har stemt

 • 33 stemte ja

 • 3 stemte nej

Det vedtages at Virksundvej 152 kan sælges

 

Formanden siger tak for tilliden til at vi kan sætte Virksundvej 152 til salg.

referat ekstraordinær generalforsamling 3/11 2015
  

   

Referat ekstra ordinær generalforsamling 3/11-2015

 

Dagsorden: Tilladelse til salg af Virksundvej 152

Referent: Anja Hedemann

Valg af dirigent: Esben

 

Velkomst ved Birte:

Grundlag for en ekstra ordinær er at fokus kun skal lægge på salg af 152

 

Der er indkaldt rettidigt.

 

Stemmeoptællere: Inge Marie & Preben

 

Sagen fremlægges og power point blev vist

 • Rigtig mange frivillige har brugt rigtig meget tid på at sætte huset i stand – der er bl.a. malet overalt og sat nyt køkken ind

 • Ingen frivillige kan eller skal løfte opgaven med vedligehold og ny renovering af hus.

 • Borgerforeningen har ingen penge til vedligehold eller renovering af hus – der er mange ting der allerede nu kunne trænge til en udskiftning eller renovering – bl.a. nyt oliefyr

 • Huset blev i sin tid købt pga. ønske om mere plads til forsamlingshuset – bl.a. parkeringsplads og tilbygning.

 • Grundtanken ved køb af huset er opfyldt i og med at skellet mellem 152 og forsamlingshuset ændres – derfor skal det bl.a. sælges

 • Virksundvej 152 sættes til salg når Borgerforeningen finder det belejligt

   

 

Der var forskellige spørgsmål fra de fremmødte:

 • Vedr. udlejning af 152:

  • Nye lejere overtager pr. 1/11

  • Der er ikke betalt depositum pga. korttidsudlejning – to mdr. husleje forud i stedet – udlejet i 12 mdr.

  • Huslejen er 4500 + forbrug

    

 • Vedr. 152

  • Der er en restgæld på ca. 175.000

  • Forventet salgsværdi på 3-400.00

  • Betaling af skelændring deles mellem forsamlingshuset og 152

  • Der betales 14.000 pr. år til kreditforening + ejendomsskat + forsikring

  • Den oprindelige tanke var at 152 skulle bygges sammen med forsamlingshuset, men der er ingen midler til at gøre det

  • Der blev udtrykt bekymring for om vi kan risikere at få ”dårlige” ejere af huset

  • Der er ingen mulighed for at rage 152 ned – trods alderen er huset i god stand og der er fortsat gæld i 152 og så længe der er det kan 152 ikke rages ned. Gælden kan ikke overføres til forsamlingshuset

  • Indkørsel til 152 kan ikke flyttes, da borgerforeningen så selv skal reetablere hovedvejen og det er der ingen penge til

  • De nye lejer har udtrykt ønske om at købe huset, men har pt. ikke pengene. Inden huset sættes til salg spørges lejere om de ønsker at købe

    

Afstemning:

 • 36 har stemt

 • 33 stemte ja

 • 3 stemte nej

Det vedtages at Virksundvej 152 kan sælges

 

Formanden siger tak for tilliden til at vi kan sætte Virksundvej 152 til salg.

Beretning og referat 2015
      

Generalforsamlingen
den 3. februar 2015
Bestyrelsens beretning for 2014


Medlemstallet til borgerforeningen er 93, ud af 185 husstande (voksne 166/børn 36) 3 medlemmer er udenbys. 92 husstande er ikke medlemmer, deraf er 15 af disse sommerhuse, børnehuset, smeden og Boruplund.


Aktivitetsgrupperne i forsamlingshuset i år er: Café Knud, kreative kvinder, børnehuset, Tårupkoret.


Fællesspisninger/arrangementer: Der har været 14 stk. i alt.
Der har været filmaften for børn, fastelavnsfest, sankthansfest, sommerfest, søndags café, voksenfest, foredragsaften og juletræsfest – tak til alle de der hjælper til med disse arrangementer.


Udlejning til private: Den store sal = 14 gange og den lille sal = 6 gange.
Internet er installeret i marts måned. Ang. netkøbmand, arbejder Malene og Solvej videre på det.


Bestyrelsen har haft 7 møder + 2 møder til at søge midler til forsamlingshuset. Vi har ansøgt Årets Lokalområde 2014, fik desværre afslag. Søgt til inventar på Centralpuljen til forsamlingshuse og fik 10.000 der er brugt til skabsfryser, to rulleborde, multibord, 2 nye gryder, elkedel, nye stoledupper. Vi har fået 50.000 kr. fra Viborg Kommunes anlægspulje + 15.000 kr. Fonden fra Skals Sparekasse til vores tilbygning. Bestyrelsen  har søgt fra puljen i Viborg Kommune ”støtte til vedligeholdelse af arealer” og fået 13.850 kr. der er brugt på følgende: Havetraktor, buskrydder.


Byfornyelsesgruppen har søgt fra puljen ”Byfornyelse i mindre landsbyer 2014” har de fået følgende 105.000 kr. til Knuds Plads (bålhytte, naturlegeredskaber, petanquebane). Fra Tips- og lottomidler til friluftsliv (landskabet lukker sig op) ar de fået 25.000 kr. til designer borde og bænke + QR-kode. Fonden for Skals Sparekasse 15.000 kr.


Virksundvej 152 har stået tom i juli måned, bestyrelsen tanker for fremtiden er at sætte det til salg. Der har været vandskade under badeværelsesgulvet, der var ikke tegnet forsikring på skjulte rør, så det er der nu. Reparation af 2 hoveddøre, karmene var rådne.


Multihusgruppen har stiftet deres egen forening der arbejder videre med projektet ”Huset på Knuden”.


Byfornyelsesgruppen er i fuld gang på Knuds Plads.


Naturgruppen er i gang med p-plads + sti + kreaturer på bakkerne.


I samarbejde med LAG i Viborg/Skive er der nedsat en energigruppe der skal finde ud af hvilke muligheder vi har for fælles varmekilde i vores landsbyer.


Vi har også 2 fra landsbyen der arbejder i projektet Lovns Bredning/Hjarbæk Fjord.


Tina Søvsø, Inge Marie Christensen og Esben Petersen modtage ikke genvalg. Tak for jeres store indsats de sidste to år.


Til Grethe og Johan Kriegbaum, skal der lyde en meget stor tak for jeres hjælp som pedeller for forsamlingshuset.


Til resten af bestyrelsen, suppleanterne og alle aktive i byen – uden jeres indsats duer det ikke.


 


Hilsen bestyrelsenReferat af generalforsamlingen, Taarup Borgerforening, 3. feb 2015

1/ Dirigent: Jens Ole Jensen

Referat: Tina Søvsø

Generalforsamlingen er indkaldt efter reglementet.

Stemmeoptællere: Jan Vestergård og Rene Pedersen

2/ Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt (Bilag 1)

Kommentar fra Anne Mette Langmark: Overvej tilbygningen til der er en afklaring af hvorvidt der kommer et Multihus.

3/ Regnskabet fremlagt og godkendt.

4/ A: forslag om anskaffelse af hjertestarter ( Else Bonne og Anker Brink, Elkærvej 10 Knudby)

     B: Bestyrelsen bemyndiges til at sælge nr 152 ( Bestyrelsen)

A: Bestyrelsen ansøger igen om en hjertestarter ved Trygfonden.

B: Debat, bekymring for om forsamlingshuset mister muligheder for udvidelse.

10 stemmer for salg af huset

15 stemmer mod salg af huset

Forslaget er forkastet.

5/ Vedtaget

6/ Anja Hedemand, Poul Erik Hansen, Birthe Phillips valgt til bestyrelsen

 1. suppleant Michael Uhre, 2. suppleant Sebastian Jørgensen

  Revisor : Johan Gregersen og Flemming Deleuran
  Revisorsuppleant: Erik Valum Jensen

   

  Evt.

  Ønske om at ansætte og betale en pedel til rengøring

   

  Forfatter Else Alvor (Norge), født i den gamle skole og søster til Leif Esper Andersen vil gerne inviteres til at holde foredrag om hekse og overtro i vores lokalområde. Kontakt Jens Ole Jensen.

   

  Orientering om lukning af Matilde’s Børnehus og oprettelse af Børnehuset Knuden og støtteforening ved Niels Rohrberg

   

  Forslag om ”Åbent Hus” om alle ledige huse i området. Anne Mette Langmark.

    

Beretning 2014 og referat

Generalforsamlingen 
den 4. februar 2014

Bestyrelsens beretning for 2013

 

Medlemstallet til borgerforeningen er 93, ud af 185 husstande (voksne 165/børn 36). 92 husstande er ikke medlemmer, deraf er 15 af disse er sommerhuse, børnehuset, smeden og Boruplund, dette er et fald på 6 husstande i forhold til sidste år.

Aktivitetsgrupperne i forsamlingshuset i år er: Café Knud, kreative kvinder, børnehuset, Tårupkoret.

Fællesspisninger/arrangementer: Der har været 11 stk. i alt og to der blev aflyst pga. manglende tilslutning.
Der har været filmaften for børn, fotoudstilling, sankthansfest, sommerfest og juletræsfest – tak til alle de der hjælper til med disse arrangementer.

Udlejning til private: I år er det samme som sidste år.

Bestyrelsen har haft 7 møder + 3 møder til at søge midler til forsamlingshuset. Vi har ansøgt Årets Lokalområde 2013, fik desværre afslag. Søgt til inventar på Centralpuljen til forsamlingshuse og fik 10.000 der er brugt til et nyt klaver. I øjeblikket har vi en ansøgning om anlægstilskud/Viborg Kommune til et skur så den lille sal kan blive ryddet + plads til juletræer, bænke borde, grill osv.

Snedkerværkstedet er blevet fjernet og vi har fået lavet en ny p-plads, brugte nogle aftner på at flytte bænke, blomsterstativer og solgudinden – tak for hjælpen til dette.

Virksundvej 152 har stået tom i et par måneder, bestyrelsen tanker for fremtiden – hvad skal vi bruge det til? Sælges, rives ned (har lån i banken).

I år er der blevet etableret en byfornyelsesgruppe og en naturgruppe, der skal tage sig af vores by og naturen. Byfornyelsesgruppe/multigruppen vil orientere på generalforsamlingen.

Da Lene Jensen stopper som bookerinde af forsamlingshuset skal der lyde en stor tak til hende for det store arbejde hun har lagt i det.

Svend Aage modtager ikke genvalg, kasserer Niels modtager genvalg. Tak for jeres store indsats de sidste to år.

Til resten af bestyrelsen, suppleanterne og alle aktive i byen – uden jeres indsats duer det ikke.

 

Hilsen bestyrelsen


Taarup Borgerforening indkalder til
generalforsamling tirsdag den 4. februar

18.00-19.00           Borgerforeningen er vært med biksemad med tilbehør – tilmelding inden den 1. februar på opslagstavlen eller på mail til lis.esben@mail.dk

 19.00-                  Generalforsamling.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Esben Ejlerskov Petersen, Elkærvej 22, Knudby, 8831 Løgstrup skriftligt i hænde eller mail til
lis.esben@mail.dk senest 8 dag før generalforsamlingen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning samt
     godkendelse af beretning
 3. Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af
     det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
     Indkøbsforening via nettet (Malene Eigenbroth)
 5. Godkendelse af budget
 6. Orientering fra Multihusgruppen og
     byfornyelsesgruppen
 7. Bestyrelsen får bemyndigelse til at
     sælge Virksundvej 152
 8. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
     På valg er Svend Aage Pedersen og
     Niels Østerlund
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vel mødt Bestyrelsen

Referat:

1/Jens Ole Jensen. Generalforsamlingen er rettidig varslet.

Ændring af dagsorden: orientering fra Børne- og ungegruppen under pkt 6

2/Formandens beretning:

Godkendt

3/Kassererens regnskab: Godkendt, overskud på ca 37.000,-

4A/Forslag fra Malene Eigenbroth: Indkøbsforening f.eks tilknyttet SuperBest

Positiv indstilling med bekymring for økonomien dvs er priserne for høje. Forslag om internet i forsamlingshuset, hvor man så kan hjælpe hinanden med bestilling. Udlevering af varer forslås slået sammen med Cafe Knud, evt Cafe Knud-light i sommerhalvåret.

Malene arbejder videre med forslaget og sender information ud via Taarup-mailen

4B/Bestyrelsen vil gerne sælge nr 152.

Erik: Ønske om at få kommunen til at overtage lån og vælte huset.

Svend Åge har undersøgt dette ved kommunen, som gerne vil hjælpe med dette, men så kan der ikke bygges på grunden igen. Vi kan få råderet over grunden.

Johan Gregersen: Vi kan ikke opsige lejemålet uden selv at skulle bruge huset. Vi kan godt bruge grunden til parkering. Der bør afholdes borgermøde eller ekstraordinær generalforsamling inden salg.

Bent Hessellund Puljen til byfornyelse kan dække lånet og så kan man bygge til og om. Vil gerne have mere ambitiøs plan for forsamlingshuset med nyt køkken og toiletter

Anne Mette Langmarch: Bekymring for at frasige sig muligheder på grunden nr 152

Johnny: Bekymring for at sælge, da vi ikke har indflydelse på hvad der så vil ske med hus og grund.

Konklusion: Bestyrelsen for bemyndigelse til at undersøge mulighederne for ovenstående. Inden der foretages yderligere indkaldes til generalforsamling evt ekstraordinært.

Anne Mette Langmark: Byfornyelsesgruppen vil gerne inddrage noget af området til ”Torv”

 

5/ Budget, godkendt

6A/Dorte gennemgik gruppens årshjul med faste punkter: fastelavn, juletræ, filmaften, sommerfest. Nye forslag: geo catching, LAN-aften, cykelløb, klubaften, disco-aften, arrangementer til de store piger, kagekonkurrence, samarbejde med Cafe Knud, loppemarked evt i forbindelse med sommerfest.

Gruppen er åben for andre forslag og deltagelse.

6B/ Orientering fra Multihus-gruppen: Grobund er gået konkurs og der kan ikke opnås kontakt. Der har været afholdt 3 møder med kommunen og der er udarbejdet en køreplan. Der er opnået brugsret til at bygge på grunden ved præstegården gældende inden for 2 år. Ansøgninger til div fonde samt behandling af sagen er afhængige af at projektet er knyttet til et matrikelnummer.

6C/ Byfornyelsesgruppen: Har kun arbejdet i kort tid. Vil gerne sende signaler til gæster om en indbydende og aktiv by. Diasshow med ideer til små ændringer f. eks plante forårsblomster i skrænter, fjerne bump og erstatte med blomsterkummer mm. Gruppen undersøger muligheder for at bruge Boruplund.

Bent Lund melder sig som nyt medlem af gruppen.

Kommunen skal sørge for vedligeholdelse af busstoppested og skur.

Forslag om ejendomsmægler dag med åbent hus i alle huse til salg, helsidesannonce i aviserne Hvem vil bo sammen med os?

7/ Svend Åge og Niels er på valg.

Niels genvælges og Eva Wanzenried vælges som nyt medlem

Sebastian og Michael genvælges som suppleanter

Johan Gregersen og Flemming Deleuran genvælges som revisorer

Evt/ Jens Ole Jensen orienterer om regler for færdsel i landskabet, lægges ud på Taarup-mailen.

Tak for god ro og orden J

Referent: Tina Søvsø  

Beretning og referat af generalforsamlig 2013
 

Referat fra generalforsamlingen i TårupBorgerforening  tirsdag d. 5 februar 2013

 

 

1 Valg af dirigent og referent

 

Inge Pinholt blev valgt til  dirigent,  og Anne Mette Langmach blev referent

Inge fastslog at generalforsamlingen var rettidigt varslet og gennemgik dagsorden. Forsamlingen godkendte  dagsordenen.

 

 

2 Bestyrelsens beretning samt godkendelse af beretning.

 

Beretningen blev godkendt.  Se bilag 1

 

 

3 Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab

Niels gennemgik regnskabet for 2012. Se bilag 2

 

Spørgsmål vedr Virksundvej 152 vedr. elforbrug.

Tidligere lejer brugte  strøm og  varme uden at betale. Lejeren blev sagt op.

 

Spørgsmål vedr kontingent. Det er faldet med ca  5000 kr. Tidligere år var der en stigning. Faldet i kontingent skyldes ikke at folk melder sig ud. Hvis ikke de ønsker medlemsskab, melder de sig ikke ind. Medlemstallet er faldet bl.a. pga dødsfald

 

Kommentar:

Ejvind Lassen fra Grobund orienterede om firmaers mulighed for skattefradrag for beløb til Forsamlingshuset.

 

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4 ) Behandling af indkomne forslag:

 

a)Nedrivning af Snedkerværkstedet, Virksundvej 152.( bestyrelsen)

Svend Åge orienterede om Snedkerværkstedet. Bestyrelsen ansøgte om nedrivning af Snedkerværkstedet inden tidsfristen udløb d. 1 jan. 2013. Dette giver mulighed for gratis nedrivning i løbet af 2013, hvis generalforsamlingen tilslutter sig forslaget.

 

Der var ivrig debat om nedrivningen af  Snedkerværkstedet . Der var forslag om at  vente et par måneder med nedrivning, indtil man havde klarhed over, om projektet påHerrens Mark kunne realiseres.

Andre stillede spørgsmål vedr. de lovmæssige muligheder for anvendelsen af grunden:

Måman bygge pågrunden efter nedrivning?

Må  man indrette parkeringsplads efter nedrivning?

 

Der var en opfordring til kommende bestyrelse om at komme i dialog med Viborg kommune vedr. forskønnelse af bymidten

 

Der blev en pause, hvor bestyrelsen fik mulighed for at udfærdige et forslag, og folk kunne diskutere.

 

Bestyrelsen udfærdigede dette forslag:

 

Generalforsamlingen træffer principiel beslutning om, at bemyndige bestyrelsen til, at snedkeriet nedrives. Forinden der træffes endelig aftale med Viborg kommune om nedrivningen, skal bestyrelsen sikre  sig, at der er muligheder for udvidelse af det eksisterende forsamlingshus.

 

Forslaget blev vedtaget . 31  stemte for  og ingen imod.

 

 

 

b ) Indhentning af  kortmateriale over sognet, hvor man bl.a kan se de forskellige stier og veje,hvor alle frit kan færdes. ( Jens Ole Jensen)

 

Det er et ønske, at der ogsåfremover er mulighed for at kunne gåture i påstier og grus veje i naturen.

Viborg kommunes landinspektør Ørtoft kan hjælpe med dette arbejde, idet  der allerede eksisterer kort over området.

 

Jens Ole Jensen opfordrede generalforsamlingen til at nedsætte et lille udvalg med deltagere fra Knudby, Kvosted og Tårupgårds mark.

 

Susanne og Lene finder en deltager fra Kvosted, og kontakter Jens Ole. Erik Valeur Jensen og Flemming Pedersen deltager sammen med Jens Ole. Jens Ole indkalder til første møde.

 

 

5 ) Godkendelse af budget

 

Niels Østerlund gennemgik budget for 2013. Se bilag 3.

Kommentarer til budget. Der blev udtrykt ønske om, at afklare hvad der skal ske med  Virksundvej 152  påsigt.

Budgettet blev godkendt

 

 

6) Valg til bestyrelse og to suppleanter til bestyrelsen:

Peter Grydehøj, Tina Søvsø, Esben Petersen, Anne Mette Langmach er påvalg

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Esben Petersen og Tina Søvsøe er villige til at tage en periode mere.

Per Gyldenløv  og Malene Eigenbroth  blev foreslået som suppleanter.

Johan blev  foreslået som revisor og Erik Valum Jensen som suppleant for revisor.

 

Der mangler  stadig et bestyrelsesmedlem.Det betyder, at den siddende bestyrelse fortsætter og indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Den kan eventuelt indeholde debat om borgerforeningens fremtid.

Dermed er ingen nye valgt. Men ovennævnte er indstillet påat stille op, såfremt andre ikke  vil.

Der var forslag til, at bestyrelsen tydeliggjorde, hvad bestyrelsesarbejdet bestod i, og hvilket omfang det havde.

 

Der er arbejdsudvalg til mange aktiviteter, som bestyrelsen kun skal koordinere .    

 

Der blev udtrykt et ønske om et "arbejdskartotek". Heri kunne være en optegnelse over, hvad de forskellige borgere kan yde en hjælpende hånd med.

 

Hvis bestyrelsen vælger at lave vedtægtsændringer, skal man rådføre sig med Viborg kommune, idet vi kan miste retten til at modtage tilskud som  Folkeoplysnings virksomhed.

 

7 ) Eventuelt.

 

Forespørgsel om alle modtager Nyhedsbreve fra Borgerforeningen, uanset om de er medlemmer eller ej.

Det gør alle.

Bilag 2 og 3 kan rekvireres hos bestyrelsen 

referat 2012

Referat af generalforsamling i Taarup Borgerforening og Forsamlingshus 6. marts 2012

Dirigent: inge Pinholt

Stemmetællere: Jens Ole Jensen og Søren Kristian Madsen

Referent: Tina Søvsø

1. Bestyrelsens beretning for 2011 v bestyrelsformand Peter Grydehøj – bilag. Godkendt af Generalforsamlingen

2. regnskab v Johan Gregersen – bilag. Godkendt af Generalforsamlingen

3. Budget 2012 v Johan Gregersen – bilag. Godkendt af Generalforsamlingen

4. Indkomne forslag, 4 stk:

A: Vedtægtsændring, dette er 2. år forslaget behandles og det er begge år stillet af Jan Vestergård. 33 af 44 stemmeberettigede stemte for og ingen stemte mod ændring af foreningens navn fra ”Taarup Borgerforening og Forsamlingshus” til ”Taarup Borgerforening” dog under forudsætning af at dette ikke ville koste i kommunale tilskud.

B: Projektgruppen som selvstændig forening med egen økonomi og konto: forslaget behandles efter gruppens orientering pkt 6 på dagsordenen.

C: Medlemmer skal kunne leje forsamlingshuset til nedsat pris.

Forslaget ændres til forhøjet leje til ikke-medlemmer, dette vedtages med 33 stemmer for af 44 stemmeberettigede og ingen stemte imod.

D: Bestyrelsen foreslår oprettelse af arbejdsgrupper til aflastning af bestyrelsen med praktiske opgaver. Vel modtaget og med stor forståelse for bestyrelsens ønske om mindre arbejdsbyrde. Adskillige borgere skrev sig straks på til div opgaver.

1. Valg til bestyrelsen: Per Gyldenløv og Johan Gregersen er på valg og ønsker ikke genvalg.

Nye medlemmer i bestyrelsen blev Svend Åge Petersen og ny kasserer blev Niels Østerlund

Suppleanter blev Anne Mette Langemarck og Ib Thomsen

Revisorere: Johan Gregersen og Ib Langmarck

Suppleant for revisor Britta Christiansen (valgt 2010)

2. Orientering v projektgruppen: Et par af de oprindelige medlemmer af gruppen har forladt denne efter afslutning af den indledende fase, og gruppen modtager derfor gerne nye medlemmer. Interesserede kan henvende sig til Preben Aaskov, Virksundvej 102.

Gruppen skitserede 4 forslag hvoraf de 3 er ombygninger af eksisterende forsamlingshus. Disse vurderedes prismæssigt at ligger mellem ca 1,45 og 3,7 millioner som skal finansieres med lån.

Det sidste forslag er nybyggeri på ”Herrens Mark”. Dette forslag afhænger af om det er muligt at erhverve jorden fra menighedsrådet hvilket p.t. er uafklaret. Byggeriet vurderes til at koste ca 6 millioner som vil kunne skaffes via div fonde. Gruppen har kontakt til konsulentfirmaet ”Grobund” med speciale i finansiering via fonde, herfra mener man at projektet er unikt og man er meget optimistiske mht realisering.

3. Evt - intet

beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011

1. Foreningens aktiviteter generelt

2. Økonomi

3. Stier og veje

4. Mathildes børnehus - Energiforsyning

5. Virksundvej 152 + Fremtidens forsamlingshus

6. Borgerforeningens nærmeste fremtid

1)Bestyrelsens beretning for året 2011 vil naturligt blive en gennemgang af de opgaver og områder indenfor foreningens virke, vi som bestyrelse har fundet det nødvendigt at beskæftige os med. Nogle emner har vi selv valgt at tage op, andre er kommet til os udefra og endelig er der emner, som vi har fravalgt at beskæftige os med.

Men det er også tid til en status, hvor vi stopper op og stiller hinanden spørgsmålet: Hvad vil vi med Borgerforeningen? Hvilken kurs skal vi sætte for fremtiden? Hvordan udvikler vi områdets foreningsliv, så her fortsat bliver attraktivt at bo? Altså, hvis man vel at mærke sætter foreningsliv, fællesskab og socialt samvær lig med noget attraktivt???

Det har været et travlt år, hvor bestyrelsen udover de arrangementer, den selv stod for, har mødtes ca. 1 gang månedligt til bestyrelsesmøde.

Om fællesarrangementerne, herunder fællesspisningerne, ja, så har de været afholdt efter det sædvanlige og udsendte program med en enkelt undtagelse, idet Boruplund meldte fra, idet de på grund af den økonomiske krise har lukket stedet ned – forhåbentligt midlertidigt.

Til gengæld afholdt bestyrelsen en ekstra fællesspisning, hvor vi fik biksemad med rester fra sommerfesten.

Fællesspisningerne har været endog rigtig godt besøgt – jeg tror rekorden er 120 deltagere. Det er et antal, der stiller udfordringer, både hvad angår arrangering af borde og stole, for at folk kan få plads. Men i endnu højere grad til arrangørernes anvendelse af køkkenet, der ikke har kapacitet til at servicere et så stort antal personer på én gang, når vi taler om varm mad. Kreative løsninger med at tage køkkengruppens private ovne i brug, har senest gjort, at det umulige blev muligt.

Levnedsmiddelkontrollen har ikke i 2011 været på besøg.

Jeg ved ikke, om vi ligesom politikkerne kan sige: ”Der er ikke noget at komme efter!” – Men den nuværende bestyrelse har nu ikke ligefrem tænkt sig at udbede sig et besøg.

Der foregår jo mange andre ting i Forsamlingshuset udover fællesspisningerne – ja faktisk så mange aktiviteter, at denne generalforsamling ikke afholdes i overensstemmelse med vedtægterne – nemlig i februar måned – af den simple grund, at det var umuligt at finde en passende dato – netop fordi huset er optaget. Det er vi egentlig meget tilfredse med!

Her er Kor, Kreative Kvinder, Zumba, Kafé Knud, senest et tiltag om Gymnastik, Foredrag, Børnearrangementer til Jul og Fastelavn, LAN-party, Fodbold og ind i mellem også Udlejning til private formål. Så huset opfylder et behov.

2)I denne beretning indgår økonomi som et punkt. Det er skyldes ikke et ønske fra min side om at gå kassereren i bedene. Johan Gregersen vil om lidt aflægge et revideret regnskab, hvor I har mulighed for at få et detaljeret overblik.

Min tilgang til borgerforeningens økonomi er derimod mere principiel og handler om ansvarsfølelse eller mangel på samme.

Det handler først om kontingent. Og dernæst om udlejning af Forsamlingshuset.

Det næste, jeg siger, henvender sig til de af Jer, der er tilstede her i aften og ikke har betalt medlemskontigent:

Bestyrelsen har den holdning, at medlemskab af borgerforeningen naturligvis er en frivillig sag. Et manglende engagement og fravær ved arrangementerne medfører som en naturlig konsekvens, at man ikke betaler eller skal betale kontingent.

Men omvendt, hvis man deltager – i et eller flere arrangementer, jævnligt viser sig i Forsamlingshuset, er med til at lune sig i varmen (det er til 11-12.000 kr. for 1000 liter fyringsolie), bruger strøm, vand, gas, papir og kloak – ja, så må man efter min mening til lommerne og bidrage med en skærv til fællesskabet, og først og fremmest til drift og vedligeholdelse af huset.

Men også helt konkret – og det er ikke for at ødelægge din appetit – foreningen er i aften vært ved en gang smørrebrød. Har du ikke betalt dit kontingent, så er det måske ham eller hende, du sidder ved siden af, der betaler for din mad! Jeg spørger bare: Er det rimeligt?

Bestyrelsen går ud i foråret og afleverer program og girokort. Alle kan forlægge et girokort og glemme at betale.

Men vi har i efteråret skrevet en mail og mindet Jer om manglende betaling. Og senest i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen indirekte gjort opmærksom på problemet.

Kassereren har en opdateret liste over betalende og dermed i følge vedtægterne møde- og stemmeberettigede medlemmer.

Det næste punkt vedr. økonomi, jeg overordnet vil dele med Jer, handler om problemer vedr. manglende betaling for privat leje af Forsamlingshuset. Rent praktisk foregår udlejningen jo på den måde, at man henvender sig til Lene Jensen, der fremviser og udlåner nøgle, skriver og medgiver regning, som det så forventes bliver indbetalt via giro eller netbank til kassereren.

For omkring 7.000 kroners vedkommende er dette ikke sket.

Esben Petersen har stemt dørklokker og det er lykkedes at få størstedelen af beløbene skaffet til veje. Resten har kassereren set sig nødsaget til at afskrive.

Generelt vil jeg give udtryk for, at det ikke behøver at være lejen af forsamlingshuset, man sparer på, når man vil holde et festarrangement.

I bestyrelsen har vi også drøftet dette forhold og en løsning kunne, ligesom så mange andre steder i samfundet, være forudbetaling.

Men det er vanskeligt, da man ikke altid ved, hvor meget service mm., man vil gøre brug af – og dermed hvor stor betaling, man skal af med.

Lene Jensen har heller ikke ønsket at skulle ligge inde med penge – og være opkræver. Det har vi i bestyrelsen fuld forståelse for.

Vi modtager gerne yderligere forslag – til fremme for foreningens økonomi.

Så vil jeg runde dette emne af med ordene: Der er ingen ting, der er gratis her i tilværelsen. Såfremt man har den opfattelse, hænger det det ofte sammen med det forhold, at andre har betalt.

3.Stier og veje.

Allerede i det tidlige forår 2011 fik vi et problem, vi i Borgerforeningens bestyrelse, set i bakspejlet, godt kunne have været foruden.

Dels, fordi det tog meget af vores tid, førte meget dårligdom med sig og ikke – set fra bestyrelsens side – gav noget resultat.

Forhistorien og forløbet er således:

Nogle borgere fra Knudby havde i efteråret 2010 klaget til Viborg kommune over lukningen af den sti, der var anlagt fra Knudby landingsplads til Taarupgaard, idet den nye ejer, Peter Vognsen Nørgaard, havde opsat et fårehegn ved sin matrikelgrænse. Fårehegnet går ved daglig vande 5-6 meter ud i fjorden og forhindrer dermed færdsel.

Da Viborg Kommune udbad sig et høringssvar, henvendte de pågældende borgere sig til den nuværende bestyrelse med forespørgsel om det var en sag, vi ville tage os af.

Bestyrelsen undersøgte sagen. Det viste sig, at Borgerforeningen på en arbejdsdag i 2003 havde repareret stien og bl.a. kørt barkflis på de mest fugtige passager af stien.

Vi prøvede at dykke ned i Naturfredningsloven og mente at finde belæg for, at det er ulovligt at nedlægge en eksisterende sti.

Vi afgav et høringssvar og fik en tilkendegivelse fra Viborg kommune om, at lodsejeren pga. en bestemmelse om dyrehold i Naturfredningsloven havde lov til at hegne og forbyde adgang.

Vi havde i mellemtiden kontakt til Danmarks Naturfredningsforening, der anbefalede, at vi bad om en afgørelse fra kommunen, hvilket vi fulgte.

Det endte med, at Viborg Kommune fastslog, at lodsejer Peter Nørgaard Vognsen var i sin gode ret til at spærre for adgang, idet kommunen kunne fastslå, at det ikke kunne sandsynliggøres ud fra luftfotografier fra før 1.10.2004, at der i det hele taget havde været en sti!

I mellemtiden var der gået presse i sagen og det var jo en ret uheldig situation at være havnet i på mange måder.

Jeg skrev en mail til Peter Vognsen, hvor jeg opfordrede til en drøftelse, men har aldrig fået svar.

Jeg har fået tilkendegivelser om, at det var en sag, Borgerforeningen aldrig skulle have været gået ind i. Det er muligt.

Der er jo det forhold, at der er tale om en interessekonflikt, hvor interesser knyttet til den private ejendomsret kolliderer med offentlighedens interesse i og brug af en sti, der er spærret og således ender blindt.

Og nu må I undskylde min fortalelse – for jeg har jo netop fortalt, at kommunen bygger sin afgørelse på det forhold, at det ikke ud fra luftfotografier kan påvises, at der nogensinde har været en sti på den pågældende strækning.

Således belært af erfaringerne og om, hvad der er ret og rimeligt, stod vi rustet til det næste emne på vej- og stiområdet.

Mod slutningen af året indtraf der en glædelig begivenhed, idet Borgerforeningen på baggrund af Stiudvalgets ihærdige arbejde, med økonomisk støtte fra Nordeafonden den 5.11.2011 kunne indvie et nyt Spor i Landskabet også udgående fra Knudby Landingsplads. En knap 2 kilometer lang vandretur i bakket terræn med den smukkeste udsigt og gang over et varieret landskab. Det blev en overordentlig festlig dag med megen kultur – og erhvervshistorie og små anekdoter. Turen sluttede i den gamle præstegårds smukke gildesal, hvor Thyge og Minna lagde rum til lidt varmt at styrke sig på.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en varm tak til alle involverede som på denne måde ’baner vejen for vi andre’. Det gælder stiudvalget, Thyge og Minna, men ikke mindst de berørte lodsejere, der ved at åbne op for og tillader adgang til deres jorder, deler herlighedsværdierne med os.

Omtrent samtidigt blev der sat et forbudsskilt op ved nedkørslen til Fjordvej, der forbød uvedkommende bilkørsel.

Igen kom der en henvendelse til borgerforeningens bestyrelse, om det var noget, vi kunne tage os af?

Belært af erfaringerne med strandstien, tænkte vi, at dette forbud mod uvedkommende bilkørsel også indeholdt væsentlige elementer af mulig uoverensstemmelse, så vi valgte at tage henvendelsen til efterretning uden at foretage os yderligere.

Vi har nu set, at forbudsskiltet er fjernet, men det er altså sket uden bestyrelsens medvirken.

4) Mathildes børnehus – Fjernvarme

Mathildes børnehus. Børnehusets fremtid er truet. Viborg kommunes børneudvalg planlægger en omlægning af institutioner og lokalt drejer det sig om bygning af Det gode Børneliv – en mammutinstitution i Løgstrup, hvor man vil samle områdets børn. Det frygtes – med god grund – at der i den planlægning ikke vil være plads til Mathilde.

Såfremt Mathilde bliver nedlagt, betyder det – for de forældre, der arbejdsmæssigt orienterer sig mod nordvest, vest og sydvest – en væsentligt forlænget kørsel både morgen og aften. Det er også til 13 kr./liter, at de skal køre 4500 km ekstra årligt.

Betyder en nedlæggelse noget for de, der ikke har børn? Ikke umiddelbart, men vent til den dag, I skal sælge Jeres hus, hvor I automatisk afskærer den del af køberskaren, der har små børn med pasningsbehov. Jeg er ikke økonom, men et slag på tasken vil vel være 50-100.000 kr. i prisforskel på, om der er daginstitution i nærheden eller ej.

Derfor synes jeg, at Mathildes skæbne er fælles interesseområde. Også alene af den grund, at børn og unge familier er med til at give området liv.

Jeg deltog sammen med en engageret forældregruppe i et møde med kommunens Demokratiudvalg. Det var for øvrigt et møde med deltagelse af forældre fra Kvols og sammen med strandstien er det de to emneområder, hvor vi har arbejdet sammen med nabosognet.

Generelt kan man sige, at hvis vi ikke laver noget herude – det være sig kæmper for Mathilde eller andre tiltag – så sker der ingenting. Der er ikke nogen, der kommer og foreslår, endsige laver noget for os.

Højst kan vi risikere at få fjernet noget – i dette tilfælde Mathildes børnehus.

Jeg har skrevet Fjernvarme i overskriften til dette afsnit. Dette er på baggrund af den geotermiske boring i Kvols, idet vi ville undersøge, hvorvidt det kunne komme på tale at forsyne byen med fjernvarme. Ib Langmach og jeg deltog i et orienterende møde med Viborg Fjernvarme. Vi ligger i en zone, hvor vi aldrig vil blive tvunget til at modtage fjernvarme – det er jo en god ting i disse måneder, hvor nye energiafgifter iflg. avisen øger udgiften til fjernvarme med i gennemsnit omkring 2000 kr./husstand.

Nu var det heller ikke med henblik få at få dyrest mulig varme, at vi henvendte os, men mere for at få oplysning.

Der var mange muligheder i spil – lige fra en forlængelse af naturgasledningen (der er ført frem til Taarupgaard) til at lave biogas fra landbrugene – men også den reelle mulighed at lægge en transmissionsledning fra Kvols og hertil. Der blev nævnt et ret højt transmissionstab (40%?) for at flytte varmen de ca. 3,5 km.

Etableringsomkostningerne er dyre. Der blev talt om et samlet beløb på 2 mio. kr. for at nedlægge et rørnet i Knudby-Borup. Finansieringen vil enten være et højt tilslutningsbeløb eller dyrere varme en del år. Der er billige lånemuligheder i et kommunegaranteret lån til et nyt fjernvarmeværk.

Fjernvarmedirektøren opfordrede os til at holde nogle orienteringsmøder, hvor vi inviterede eksperter indenfor forskellige energiområder til at komme og fortælle om forskellige former for energiløsninger.

Og, som han nævnte til slut: Det er ganske uforudsigeligt, hvorledes energiforsyningen ser ud om 10 år, idet der hele tiden sker nyudvikling og ændringer.

5) Virksundvej 152 og fremtidens forsamlingshus.

Om Virksundvej 152 er der at sige, at bestyrelsen med vekslende held har forsøgt at udleje Maries hus. Jeg ved ikke, om vi har et nøjagtigt tal på forsøgene, men det er blevet vist frem rigtigt mange gange af først og fremmest Johan Gregersen, men også af Per Gyldenløv.

Forløbet er ofte, at potentielle lejere takker nej, enten på stedet eller dagen efter. Vi har også været udsat for at have lejet stedet ud i blot en uges tid, hvor så lejerne er flyttet igen.

Det har givet rigtigt meget arbejde – og ingen stabile lejere så vidt. Der er også det problem, at vi jo ikke kan langtidsudleje huset, så længe vi ikke ved, om det skal inddrages. Men det hører vi mere om, når projektgruppen orienterer om lidt.

6. Borgerforeningens nærmeste fremtid.

Vi har i bestyrelsen følt, at vi har haft nok at gøre i det forløbne år. Det hænger sammen med de opgaver og tiltag, jeg har nævnt. Ind i mellem har det knebet med at kunne få tid nok, da vi alle har arbejde ved siden af.

Vi vil derfor gerne appellere til Jer medlemmer om at hjælpe os med lidt af det praktiske ved at drive foreningen.

Vi kunne godt tænke os noget i retning af Projektudvalget, Stiudvalget og Erik, der skriver byskiltene eller Dorthe, når hun arrangerer gymastik eller fastelavn. Kort sagt nogle arbejdende udvalg, der tager sig af specifikke opgaver.

Når vi har spurgt potentielle kandidater til bestyrelsen her op til generalforsamlingen og fået nej, nej, nej og nej til at stille op, så tænker vi som bestyrelse, at det hænger sammen med den arbejdsbyrde, jeg beskrev lige før.

Vi tænker, at der blandt såvel børnefamilierne som efterlønnerne må gemme sig potentielle kandidater.

Vi har også tænkt, at specielt kassererens opgave er så omfattende, at den kommende kasserer skal fritages for alle andre opgaver end netop det at være kasserer. Der er jo kommet et ekstra hus med i regnskabet ved købet af Virksundvej 152.

Før talte jeg om, at der ikke kommer nogen udefra og gør noget for os.

Dette gælder også helt lokalt.

Hvis ingen laver noget, sker her ingenting.

Så tag godt imod bestyrelsens opfordring – dels om at stille op til valg til bestyrelsen og dels gå ind i de arbejdsgrupper, vi forhåbentlig opretter om lidt.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til den samlede bestyrelse for et godt arbejdsår. En speciel tak til Johan Gregersen for dit arbejde som kasserer og til dig Per, fordi du altid stiller op, uanset hvad vi beder dig om.

referat 2010
Referat fra Generalforsamling i Taarup Borgerforening og Forsamlingshus

Referat af generalforsamlingen i Taarup borgerforening d.3-2-10.

Ad.1 . Valg af dirigent; Preben.

Valg af referent; Laila.

Preben gennemgik dagsordenen.

Ad.2. Malene læser op fra det indsendte materiale til ”Årets Bedste Lokalsamfund” under fremvisning af billeddias-show fra året der gik. Derved fremkom bestyrelsens beretning fra året der gik helt tydeligt – og beretningen blev godkendt.

Desuden blev der fra bestyrelsens side sagt TAK til alle ”ildsjælene” i vores lokalsamfund, ligesom Malene selv sagde Tak for samarbejdet til alle i bestyrelsen – og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 3 . Niels fremlægger regnskabet fra 2009. Der har været et underskud, MEN dét skyldes

- Vedligeholdelse af vores forsamlingshus; Reparation af tag, tagrender, efterisolering på

tilbygningen.

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Forsikringer; Det er nødvendigt med en arbejdsskadeforsikring når vi afholder arbejdsdage.

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Ny kaffemaskine til vores hus.

Revisorerne har godkendt og underskrevet regnskabet – og forsamlingen godkendte det også.

Ad.4. Der er ikke kommet nogen forslag til behandling.

Ad.5. Niels gennemgik forslag til budgettet for 2010. Der er afsat mere til olie fordi vi ved at der fyldes på tre gange i det kommende år. Af nyanskaffelser er der afsat et lille beløb til evt. flerejuletræer til ”belysningen”.

Budgetforslaget blev godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål til kontingenten, da det har været det samme igennem flere år – MENbestyrelsen har jo penge og behøver ikke generere flere til kassen på dén konto.

Forslag til den nye bestyrelse

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> om at udlove gevinst (ex. 2 flasker vin) til dem, der indbetaler til tiden & måske især til sommerhusejerne.

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Om at overveje at købe en hjertestarter, når vi endnu ikke har fået én.

Ad.6. Nye i bestyrelsen er

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Hanne Rasmussen og Johan Gregersen

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Per Gyldenløve

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Kristina Moeslund

Som suppleanter blev Erik Jensen genvalgt og LarsKrabbe blev valgt.

Ad.7. Genvalg til alle.

Ad.8. Et enkelt spørgsmål vedr. butikken i Knudby.

<!--[if !supportLists]--> -<!--[endif]--> Bestyrelsen ved ikke noget om, hvad Tage har tænkt sig med bygningerne!

Malene takker for et godt møde og for et godt samarbejde i bestyrelsen – nu glæder hun sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE